Allmänna villkor

1. Priser

De priser som anges i katalogerna från Your Look... for less! gäller under hela giltighetstiden för katalogen. Prishöjningar kan endast ske på grund av omständigheter utanför vår kontroll, såsom exempelvis väsentligt ändrade råvarupriser, ändrad mervärdesskatt eller valutaförändringar. Alla priser inkluderar 25% moms. Om mervärdesskatten förändras förbehåller vi oss rätten att anpassa våra priser med motsvarande belopp. Priserna i katalogen och i onlineshopen är angivna exklusive frakt- och betalningsavgifter. Om inget särskilt anges godtas endast beställningar om ett värde om minst 200 kr. Vi tillämpar beställningsgräns. Beställningar med värde över beställningsgränsen kräver en förskottsbetalning.

Våra avgifter för närvarande

Fraktavgift 50 kr
Faktureringsavgift 19 kr
Outlöstavgift 150 kr
Postförskottsavgift 50 kr

2. Betalning

Faktura: Vid köp mot faktura tillkommer utöver fraktavgiften en faktureringsavgift på 19 kr. Fakturan följer med i paketet vid leverans. Vid utebliven betalning tillkommer det en påminnelseavgift av 60 kr. Vid ytterligare betalningspåminnelser tillkommer även dröjsmålsräntor. Vid köp mot faktura förbehåller vi oss rätten att utföra en kreditprövning samt att avslå ansökan. Kreditprövningen kräver kundens personnummer. Kunden informeras via ett brev om att en kreditprövning har genomförts. Nekas fakturaköpet har kunden alltid möjlighet till att ändra betalningssättet till postförskott eller kortköp.

Postförskott: När du väljer postförskottsbetalning tillkommer en postförskottsavgift på 50 kr.

Kortköp: Vid betalning med kort förbehåller vi oss rätten att kontrollera kortets giltighet, att utrymme för debitering av köpsumman finns och adressuppgifter på köparen. Vi förbehåller oss rätten att neka köp. Vi accepterar Visa och Mastercard som har utfärdats i Sverige. Beställningar över nätet sker via 3D-Secure. Du betalar direkt under beställningsprocessen genom att ange dina kortuppgifter. Ditt betalkort debiteras direkt vid leverans, efter avdrag av eventuella rabatter såsom kuponger, med det faktiska fakturabeloppet.

Your Look… for less! erbjuder högsta säkerhet vid kortbetalning. Vi frågar alltid efter kontrollsiffrorna (CVV-kod) på ditt kort och överföringen av dina uppgifter sker alltid krypterad med giltigt SSL-certifikat. Leverantören av kortköpstjänst som bearbetar våra kunders kortinformation är computop GmbH. computop håller ett giltigt PCIDSS certifikat. Information som computop bearbetar är: debiteringssummor, kortinnehavare, korttyp, kortnummer, CVV-kod, kortets giltighetstid, kundnummer. Adressen till leverantören är Schwarzenbergstr.4, 96050 Bamberg, Tyskland. Kundernas information ges aldrig vidare till tredje part. Våra kunder har rätt till att be om att få sin information hos computop raderad.

3. Åldersgräns

Enligt lag får Your Look… for less! inte ta emot beställningar från personer under 18 år. Vid köp mot postförskott tillämpar vi 16-årsgräns om giltigt tillstånd av målsman föreligger. Vid kort- och kreditköp tillämpar vi 18-årsgräns.

4. Personuppgifter

Sieh An! Handelsgesellschaft mbH är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter behandlas av oss för att säkra och upprätthålla vår kundrelation samt för marknadsföringsaktiviteter. För dessa genomförs analyser baserat på personuppgifterna. Alla åtgärder för behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. insamling, behandling och överföring) genomförs i enlighet med gällande lag. Uppgifter som krävs för marknadsföring och utförandet av beställningen sparas. Som kund till Your Look... for less! har du rätt att en gång per år erhålla uppgift om vilka personuppgifter som behandlas om dig samt hur dessa personuppgifter används. Om du inte vill att dina uppgifter används för direktmarknadsföring eller om du vill rätta uppgifterna, behöver du endast höra av dig till kundservice. Alla som handlar hos oss erhåller automatiskt nästföljande katalog.

5. Force majeure

Your Look... for less! är befriad från följderna av att inte fullgöra vissa skyldigheter enligt detta avtal om underlåtenheten beror på befriande omständigheter enligt nedanstående och sådana omständigheter förhindrar, försvårar eller fördröjer fullgörandet. Som befriande omständigheter anses bland annat: handlingar eller försummelser från myndigheter, ny eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, brand, översvämningar, sabotage eller olyckor av större omfattning. Inom force majeure ryms myndighetsbeslut som påverkar marknaden och produkter på ett negativt sätt, till exempel beslut om varningstexter, import-/exportförbud, försäljningsförbud, vilka leder till en större eller ovanliga nedgång på marknaden.

Erbjudanden och artiklar gäller så långt lagret räcker. I fall av gåvor förbehåller vi oss rätten att skicka en alternativ artikel om den önskade artikeln inte längre finns på lager. Vi förbehåller oss rätten att inte leverera artiklar som tagit slut på lagret liksom att skicka ersättningsartiklar eller kompensera kunden för beställda men slutsålda varor. Erbjudanden som har överskridit angivet datum är inte längre giltiga.

6. Ångerrätt och retur

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 100 dagar. Ångerfristen löper ut 100 dagar efter dagen då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning. Du har alltid rätt att ångra ditt köp om varan är slutsåld. Ångerrätten gäller för samtliga varor både på Internet och i katalogen. Inga varugrupper är undantagna från ångerrätten. Vill du utöva ångerrätten ska du till oss skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Kontaktinformationen hittar du bland annat i slutet av våra allmänna villkor. Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den. Du kan också på vår webbplats www.your-look-for-less.se elektroniskt fylla i och skicka in standardblanketten för utövande av ångerrätten eller något annat otvetydigt meddelande. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Vid retur fyller du i följesedeln som bifogas i paketet. Ange vad du returnerar. Kunden rekommenderas att använda den självhäftande returetiketten som återfinns på din följesedel. Om du utnyttjar den självhäftande returetiketten utgår en returavgift på 55 kr oavsett storleken på paketet eller antal varor. Du erhåller en faktura på avgiften i efterhand. Returadress: Your Look... for less! c/o Posten Logistik AB, 207 05 Malmö. För alla paket som inte blivit utlösta förbehåller sig Your Look... for less! rätten att debitera en avgift på 150 kr vilket innefattar de kostnader som expedieringen orsakat oss. Outlösta paket omfattas normalt inte av ångerrätten.

Vill du ångra ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59), så kan du använda dig av Konsumentverkets ångerblankett som du hittar under följande länk: http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. Du har även möjlighet att ångra dig på annat sätt än med blanketten men vi rekommenderar alltid att spara underlag som visar att du har ångrat dig.

7. Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader. I fall av rabatterad vara återbetalas endast den inbetalda rabatterade varusumman. Du har även rätt till delretur, förutom de returnerade artiklarna ersätter vi dock inte frakt- eller andra avgifter som uppstod vid den ursprungliga beställningen. Om du har beställt fler varor än du skickar tillbaka ersätter vi inte avgifterna eftersom avgifterna är desamma oavsett hur många varor du köpt. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Därmed håller vi oss till bestämmelserna i svenska Distans- och hemförsäljningslag kap. 2 14§ liksom Trygg E-handels riktlinjer. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Om du har betalat med bank-/kreditkort återbetalas beloppet till ditt kort. Har du betalt per postförskott erhåller du en utbetalningsavisering som du kan lösa in hos din bank. Om du har betalat via faktura krediterar vi beloppet på ditt kundkonto. Vill du istället få dina pengar utbetalda var vänlig och kontakta vår kundtjänst. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller till du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Samtliga paket som skickas från Your Look... for less! är försäkrade. Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Ångerrätten gäller inte för avtal som avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten samt en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra.

Klicka här för ångerblanketten

8. Reklamation och konsumentskydd

Om paketet och/eller innehållet är skadade när du hämtade försändelsen, ber vi dig att anmäla detta till utlämningsstället eller skicka meddelande till oss inom skälig tid. Reklamationsmeddelande som skickas inom två månader efter att du har märkt felet anses alltid ha lämnats inom skälig tid. Du har i reklamationsfall alltid rätt att vända dig till oss som din avtalspart, även utöver detta tidsrum, för att kunna göra gällande påföljder i samband med kvalitetsbrister och produktproblem. Enligt Konsumentköplagen har du rätt att reklamera en vara i upp till tre år under förutsättning att varan var felaktig vid leverans eller blev det pga. dess följder. I fall av fraktskador underlättar dock direkt kontakt med fraktombudet en snabb och effektiv hantering av reklamationsärendet. Om du upptäcker felaktig, bristfällig eller felexpedierad vara efter att du har öppnat paketet ska du skicka tillbaka det till oss. I reklamationsfall står vi för samtliga utgifter inklusive frakt i händelse av retur. Extra kostnader i samband med en reklamation som t. ex. bensinkostnader eller parkeringsavgifter återbetalas också mot kvitto. Återbetalning i samband med reklamation sker via samma betalsätt som vid köpet samt utan oskäligt dröjsmål. I fall att du önskar behålla varan kan vi också erbjuda prisavdrag upp till 20% av varuvärdet för värdeminskningen. Vid retur eller reklamation kan du ringa oss på 010-1755441 (måndag-fredag 8-21, lördag-söndag 9-15. Numret debiteras som ett samtal inom sverige) eller skicka email. Du får lämna meddelandet på det sätt som du finner mest ändamålsenligt. Enligt Konsumentköplagen har du rätt att reklamera en vara inom 3 år under förutsättning att varan var felaktig vid leverans. Varan ska dock reklameras inom skälig tid. Vid tvist har du även möjlighet till att vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden): Allmänna Reklamationsnämnden; Box 174; 101 23 Stockholm. Vi följer alltid ARNs rekommendationer. Konsumentköplagen gäller naturligtvis även när du handlar hos oss.

Liksom alla större postorderföretag är också Your Look… for less! medlem i Svensk Digital Handel. Deras riktlinjer har tagits fram av medlemmarna för att skydda dig som kund. Närmare information hittar du på www.dhandel.se. Våra produkter uppfyller höga fysikaliska och kemiska minimikrav på textil och material. Våra artiklar produceras efter strikta sociala riktlinjer som gäller för hela otto-group. Om du vill veta mer om våra uppförandekoder är du även välkommen att ta kontakt med kundtjänst.

EU-Kommissionen erbjuder möjligheten att lösa online-konflikter på en egen online-plattform. Denna plattform nås under den externa länken www.ec.europa.eu/consumers/odr/.Vi är inte förpliktigade att ta del av ett skiljeförfarande och kan därför inte erbjuda möjligheten av deltagandet av ett sådant förfarande.

9. Transportgaranti

Alla försändelser som skickas är försäkrade av Your Look… for less!. Om paketet och/eller innehållet är skadat när du hämtar försändelsen, ska du omedelbart anmäla detta till oss eller direkt till utlämningsstället. Om skadan först upptäcks efter att paketet har öppnats, vänligen ring vår kundtjänst. Om du vid öppnandet upptäcker att paketet är skadat ska du skicka tillbaka det till oss. Skadade varor ersätts kostnadsfritt av Your Look... for less!.

10. Leveranstid

Vi levererar till adresser inom Sverige. Vi har som målsättning att alltid leverera inom 10 dagar. Du har även möjlighet att flytta fram din leverans till ett senare tillfälle, om du t ex skulle befinna dig på semester. Även då erhåller du din leverans inom 10 dagar från önskat datum. Beroende på försändelsens storlek hämtar du ditt paket vid ditt lokala utlämningsställe eller får dina varor direkt i din brevlåda. Om vi inte kan leverera hela din beställning vid samma tidpunkt eller om denna delas upp på olika leveranssätt betalar du naturligtvis endast för en leverans. Självklart informeras du alltid per brev om din leverans har delats upp eller om leveranstiden har ändrats. Om du inte längre vill vänta på en vara som är försenad eller om du har erhållit en ny leveransbekräftelse som du inte godtar kan du kontakta oss via e-post eller ringa till vår kundservice på 077-66 50 300. Vi avbokar eller ändrar i så fall din utestående beställning. Om leveranstiden ändras från den tiden som angetts vid beställningen har du självklart rätten till att annullera beställningen utan att bli debiterad en kostnad för detta.

11. Bolagsinformation

Sieh An! Handelsgesellschaft mbH
Georgenstr. 29
D-92219 Amberg
Org.nr.: 502070-6411
VAT-nr: SE502070641101

Telefonnummer: 077-66 50 300*
E-post: kundservice@ylfl.se

Postadress:
Your Look… for less!
c/o Call4U Contactcenter AB
Fridhemsvägen 15
372 38 Ronneby
* Numret debiteras som ett samtal inom Sverige.
Vi reserverar oss mot eventuella tryck- och skrivfel.

Vårt nyhetsbrev
Anmäl dig nu och spara 50,- kr!

Jag vill få information om erbjudanden, trender och kampanjer som erbjuds på your-look-for-less.se (drivs via Sieh an! Handelsgesellschaft mbH) ...

Visa mer
NL-banner neu sase