Alla storlekar ett pris ❤️ upp til stl. 56!

Dataskyddsinformation för Sieh an! Handelsgesellschaft mbH

Sedan den 25 maj 2018 gäller de enhetliga riktlinjerna för EU:s allmänna grundförordning för dataskydd inom området dataskydd i hela Europa (Den allmänna dataskyddsförordningen). I följande dataskyddsinformation informerar vi om behandlingen av personuppgifter inom Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, (”Your Look…for less!” och/eller ”vi” och/eller ”ansvarig”) i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.

Läs noga igenom vår dataskyddsinformation. Om du har frågor eller anmärkningar gällande vår dataskyddsinformation kan du kontakta oss på kundservice@ylfl.se.

Innehåll

 1. Namn och kontaktuppgifter för ansvarig för behandling
 2. Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig
 3. Syfte med databehandlingen, rättsliga grunder och rättsliga intressen, som ansvarig eller en tredje part har, samt mottagarkategorier
  1. Användning av våra webbplatser/applikationer
   1. Loggfiler
   2. Cookies, spårning, tilläggsprogram för sociala medier
   3. Geolokalisering
  2. Redogörelse, genomförande och/eller avslutande av ett avtal
   1. Databehandling vid avtalsslut
   2. Identitet, kreditvärdighet och utlämnande till kreditupplysningsföretag
    1. Identitetskontroll
    2. Kreditprövningar
    3. Användning av data för att förebygga bedrägerier
    4. Registerförare
    5. Utlämnande av uppgifter till transportpartner
    6. Utlämnande om uppgifter om utestående fordringar till inkassoföretag
  3. Databehandling i reklamsyfte
   1. Reklam per post
   2. Nyhetsbrev
   3. Produktrekommendationer per e-post
   4. Tävlingar
  4. Onlinenärvaro och webbplatsoptimering
   1. Cookies – allmän information
    1. Gör så här:
    2. Godkännanden
     1. Godkännande för Google Adwords/Remarketing:
     2. Godkännande för Facebook Retargeting (Website-Custom-Audience):
   2. Godkännande av användning av Criteo Retargeting-teknik:
   3. Google Analytics
   4. Affilinet
   5. Användning av Google Adwords
   6. Google Conversion Tracking
   7. Targeting
    1. Re-Targeting
    2. Onsite-targeting
    3. Cookies från reklampartner/tredjepartscookies
    4. Rätten att göra invändningar/opt-out-möjlighet
   8. Tilläggsprogram för sociala medier
    1. Facebook, Google+ och YouTube
   9. Channelpilot
   10. Userlike
  5. Rabatterbjudanden från Sovendus GmbH
  6. Mobile
  7. Kundkonto/användarkonto
  8. Kommunikation med oss
  9. Betalningar
 4. Dina rättigheter
  1. Översikt
  2. Rätten att göra invändningar
  3. Återkallanderätt

1. Namn och kontaktuppgifter för ansvarig för behandling

Denna dataskyddsinformation gäller för databehandling gjord av

Sieh an! Handelsgesellschaft mbH
Georgenstraße 29
92224 Amberg
Tyskland

som företräds av Alexander Fischer, Helga Mai
Telefon: 0776650300
Email-Adresse: kundservice@ylfl.se
för följande internetsidor: www.your-look-for-less.se

2. Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig

Företagets dataskyddsansvarig kan kontaktas på

Your look for less! c/oCall 4U Contactcenter AB
- Dataskyddsansvarig -
Fridhemsvägen 15
37238 Ronneby
Sverige
E-postadress: kundservice@ylfl.se

3. Syfte med databehandlingen, rättsliga grunder och rättsliga intressen, som ansvarig eller en tredje part har, samt mottagarkategorier

3.1 Användning av våra webbplatser/applikationer

3.1.1 Loggfiler

Varje gång du besöker webbplatser/applikationer skickas information via webbläsaren i din aktuella enhet till servern för vår webbplats/applikation och lagras temporärt i protokollfiler, så kallade loggfiler. Dataposterna som därmed sparas innehåller följande data, som lagras fram till att de raderas automatiskt: Datum och klockslag för hämtningen, namn på besökt sida, IP-adress för begärande enhet, hänvisnings-URL (ursprungs-URL, från vilken du navigerat till våra webbsidor), överförd datamängd, inläsningstid, samt produkt- och versionsinformation för den webbläsare du använt samt namn på din internetleverantör

Den rättsliga grunden för behandling av IP-adressen är artikel 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse har att göra med utvärderingen av systemsäkerheten och -stabiliteten.

Det går inte att dra någon direkt slutsats om din identitet med hjälp av informationen och det gör vi därför inte.

3.1.2. Cookies, spårning, tilläggsprogram för sociala medier

Vi använder sk. cookies, spårningsverktyg, targeting-metoder samt tilläggsprogram för sociala medier för vår webbplats/applikation. Exakt vilken metod det rör sig om och hur dina uppgifter används för detta beskrivs närmare nedan.

3.1.3. Geolokalisering

Om du har godkänt så kallad geolokalisering i din webbläsare eller operativsystem eller i andra inställningar för den aktuella enheten, använder vi denna funktion för att kunna erbjuda dig individuella tjänster som gäller för din aktuella plats (t.ex. platsen för närmaste filial). De platsuppgifter som behandlas för detta behandlar vi enbart för denna funktion. Om du slutar använda tjänsten så raderas uppgifterna.

3.2. Redogörelse, genomförande och/eller avslutande av ett avtal

3.2.1 Databehandling vid avtalsslut

Om du registrerar dig på en av våra webbplatser och sluter ett avtal med oss behandlar vi de uppgifter som krävs för ingåendet, genomförandet eller avslutandet av ett avtal. Hit räknas i tillämpliga fall:

 • Förnamn, efternamn
 • Faktura- och leveransadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum

Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 avsnitt 1 punkt a) och b) i den allmänna dataskyddsförordningen, dvs. du ger oss uppgifterna baserat på aktuella avtalsförhållanden (t.ex. upprättande av ditt kundkonto, fullgörande av försäljningsavtal) mellan dig och oss. Enligt lagstiftade riktlinjer är vi skyldiga att skicka en elektronisk beställningsbekräftelse för behandling av din e-postadress när du gör inköp via våra webbplatser/applikationer (artikel 6 avsnitt 1 punkt c) i den allmänna dataskyddsförordningen).

Om vi inte använder dina uppgifter för reklamändamål (se 3.3. nedan) lagrar vi insamlade data för kontraktets genomförande fram till dess att de lagstadgade resp. eventuella garanti- och garantirättigheterna löper ut. När denna tidsfrist löpt ut bevarar vi den information som krävs enligt skatte- och handelslagstiftning om avtalsförhållanden för de lagligt fastställda perioderna. För denna period behandlas uppgifterna enbart i händelse av kontroll av skattemyndigheten.

För ingående av ett försäljningsavtal via våra webbplatser/applikationer krävs dessutom följande databehandlingar:

Dina betalningsuppgifter vidarebefordras till en betaltjänstleverantör som på uppdrag av oss bearbetar betalningarna. Uppgifter om din leveransadress vidarebefordras till det logistikföretag som anlitats av oss. För att säkerställa att varuleveransen motsvarar dina önskemål lämnar vi ut din e-postadress till det logistikföretag vi anlitat och/eller partner som levererar varorna. Denna används i förekommande fall för att komma i kontakt med dig inför leverans, för att stämma av detaljer med dig angående leveransen. Aktuella uppgifter lämnas endast ut i respektive syften och raderas efter leveransen.

3.2.2 Identitet, kreditvärdighet och utlämnande till kreditupplysningsföretag

3.2.2.1 Identitetskontroll

Om nödvändigt kontrollerar vi din identitet med hjälp av information från våra tjänsteleverantörer. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 avsnitt 1 punkt b) samt punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta är berättigat för att skydda din identitet och för att förhindra försök till bedrägerier på vår bekostnad. Omständigheten och resultatet av vår förfrågan lagras på ditt kundkonto eller gästkonto under avtalstiden.

3.2.2.2 Kreditprövningar

Om du har valt en s.k. osäker betalningsmetod (faktura eller avbetalning) för en beställning gäller följande:

Sieh an! Handelsgesellschaft mbH och andra postorderföretag inom Otto Group tillåter principiellt sina kunder att köpa varor via osäkra betalningsmetoder (t.ex. faktura, kreditköp). Till postorderföretagen inom Otto Group hör följande:

ambria GmbH, bonprix Handelsgesellschaft mbH, création L, Heinrich Heine GmbH, Josef Witt GmbH, Otto (GmbH & Co KG), Quelle GmbH, Schwab Versand GmbH, Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, SportScheck GmbH, UNITO Versand och Dienstleistungen GmbH.

Företag som principiellt medger osäkra betalningsmetoder för sina kunder har ett berättigat intresse av att så gott som möjligt skydda sig mot att betalningsanmärkningar uppstår. Detta görs bland annat genom att kundens kreditvärdighet kontrolleras innan användningen av osäkra betalningsmetoder beviljas. Enligt denna kontroll har vi dessutom rätt att fråga Otto (GmbH & Co KG) om de fått negativ kreditinformation om aktuell kund från övriga angivna postorderföretag i Otto Group. Vi har dessutom rätt att överföra negativ kreditinformation till Otto (GmbH & Co KG) om aktuell kund, som i sin tur kan komma att informera ovan angivna postorderföretag inom Otto Group innan dessa postorderföretag medger osäkra betalningsmetoder för kunden.

När det gäller kreditinformation handlar det om information om utestående fordringar och om sådan information som innebär en överhängande risk för betalningsanmärkningar (t.ex. insolvens, skuldrådgivning, betalningsanstånd på grund av bristande betalningsförmåga). Innan vi vidarebefordrar negativ information om utestående fordringar till Otto (GmbH & Co KG) underrättas kunden i ett krav om att informationen kan komma att överlämnas. Vi har dessutom rätten att överlämna information och fråga om mycket ovanliga beställningsprocesser till Otto (GmbH & Co KG) (t.ex. samtidig beställning av ett flertal varor till samma adress med hjälp av olika kundkonton). På så sätt ska betalningsanmärkningar undvikas och våra kunder skyddas mot missbruk av deras konton resp. deras identitet skyddas.

Vi är i de fall då en kund vill beställa med en osäker betalningsmetod berättigade att nyttja den i beställningen erhållna informationen för att beräkna hur sannolikt det är att en betalningsanmärkning uppstår (intern bedömning). Beräkningen av risken för betalningsanmärkning med intern bedömning bygger på ett erkänt matematiskt statistiskt förfarande. De data som används för den interna bedömningen kommer huvudsakligen från en kombination av följande datakategorier: adressuppgifter, ålder, önskade betalningsvillkor, beställningskanal och produktgrupper. I den interna bedömningen används endast sådana data som kunden själv har uppgivit.

Vi kan inom ramen för kreditprövningen med hjälp av en automatiserad process avgöra om du ska tillåtas använda den önskade osäkra betalningsmetoden (avbetalning/faktura). På så sätt kan t.ex. ett avslag för den önskade betalningsmetoden ske automatiserat då negativ kreditvärdering förmedlas via en kreditupplysningsbyrå eller vid beräkning av ett otillräckligt bedömningsvärde vid den interna bedömningen. Du har rätt att begära att vi gör en manuell prövning av det automatiserade beslutet. Därutöver har du rätt att lägga fram din egen ståndpunkt liksom rätt att bestrida beslutet.

Bearbetning av dina data inom ramen för kreditprövningen sker baserat på art. 6 avs. 1 punkt b) i den allmänna dataskyddsförordningen och art. 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi har principiellt ett berättigat intresse av att göra en kreditprövning då du väljer en osäker betalningsmetod (avbetalning/faktura).

Vill du veta varför du inte kan använda alla betalningsmetoder? Vi ger dig gärna information. Ett formulär med personliga uppgifter finns att hämta på https://your-look-for-less.se/content/kontakt herunterladen.

3.2.2.3 Användning av data för att förebygga bedrägerier

De uppgifter som du har angett i en beställning kan användas för att kontrollera om en ovanlig beställningsprocess förekommer (t.ex. samtidig beställning av ett flertal varor till samma adress med hjälp av olika kundkonton). Vi har principiellt ett berättigat intresse vid genomförande av en sådan kontroll. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.2.2.4 Registerförare

Inom ramen av behandlingen av dina uppgifter använder Sieh an! Handelsgesellschaft mbH registerförare. En registerförare är en naturlig eller juridisk person, myndighet, institution eller annan instans som behandlar personuppgifter på uppdrag av den som är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna. Registerföraren använder inte uppgifterna för eget bruk utan hanterar dem endast åt den som är ansvarig. Om du till exempel köper en produkt från Sieh an! Handelsgesellschaft mbH skickar du din e-postadress till Sieh an! Handelsgesellschaft mbH för att kunna ta emot beställningsbekräftelsen från Sieh an! Handelsgesellschaft mbH. På så sätt är Sieh an! Handelsgesellschaft mbH ansvarig för hanteringen av de här uppgifterna. Sedan vidarebefordras din e-postadress till en tjänsteleverantör för att skicka beställningsbekräftelsen. Tjänsteleverantören tar då över utskicket av beställningsbekräftelsen för den köpta produkten. Därför hanterar tjänsteleverantören din e-postadress på uppdrag av Sieh an! Handelsgesellschaft mbH.

3.2.2.5 Utlämnande av uppgifter till transportpartner

I syfte att leverera beställda varor arbetar vi tillsammans med logistikleverantörer, transportföretag och/eller partners. Till dessa kan följande uppgifter utlämnas i syfte att leverera resp. avisera de beställda varorna: förnamn, efternamn, postadress, e-postadress, telefonnummer.

Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 avsnitt 1 punkt b) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.2.2.6 Utlämnande om uppgifter om utestående fordringar till inkassoföretag

Om du inte reglerar utestående fakturor/avbetalningar trots upprepade krav kan vi lämna ut nödvändiga uppgifter för indrivning av fordringar till ett inkassoföretag. Alternativt kan vi avyttra de utestående fordringarna till ett inkassoföretag. Företaget blir då fordringsägare och driver in fordringarna i eget namn. Vi arbetar tillsammans med följande inkassoföretag: Alektum Group AB. Den rättsliga grunden för utlämnande av uppgifter för indrivning av fordringar är art. 6 avsnitt 1 punkt b) i den allmänna dataskyddsförordningen; utlämnande av uppgifter för fordringsförsäljning görs baserat på art. 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.3 Databehandling i reklamsyfte

3.3.1 Reklam per post

Vi har principiellt ett berättigat intresse av att använda dina data i marknadsföringssyfte. Vi använder följande data för eget marknadsföringssyfte liksom tredje parts marknadsföringssyfte: förnamn, efternamn, postadress, födelseår.

Angivna data kan även utlämnas till tredje part (annonsör). Vi har dessutom rätt att lagra nämnda data om dig enligt lagstiftade riktlinjer om insamlade personrelaterade data för egna marknadsföringssyften liksom tredje parts marknadsföringssyften. Målet är att ge dig anpassad reklam relaterad till dina faktiska eller förmodade behov och att du ska slippa besväras av onödig reklam.

Det sker ingen överföring av tilläggslagrade data till tredje part. Dessutom pseudonymiser/anonymiserar den ansvarige personrelaterad data som samlats in om dig för att använda pseudonymiserade/anonymiserade data för egna marknadsföringssyften liksom för tredje parts marknadsföringssyften (annonsör). Pseudonymiserade/anonymiserade data kan även användas för anpassad annonsering online, varvid styrningen av reklamen kan ske via en tjänsteleverantör/agentur. Den rättsliga grunden för användning av personrelaterade data i marknadsföringssyfte sker enligt art. 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Uppgift om rätten att göra invändningar

Du kan när som helst kostnadsfritt avsäga dig användningen av dina personrelaterade data i reklamsyfte med verkan för framtiden genom att skicka ett meddelande per post till Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg, Tyskland eller på https://your-look-for-less.se/content/kontakt.

Om du vill att registreringen av dina personuppgifter ska upphöra spärras dina uppgifter för ytterligare databehandling i reklamsyfte. Vi vill påpeka att du i undantagsfall kan få försändelser av reklammaterial tillfälligt efter att du har åberopat rätten att göra invändningar. Detta beror på den nödvändiga tidsfristen som behövs i samband med att du gjort ditt val och betyder inte att vi inte har tillämpat dina invändningar.

3.3.2 Nyhetsbrev

Du har möjlighet att anmäla dig till vårt nyhetsbrev på våra webbplatser/i applikationerna. För att säkerställa att inga fel uppstår när du anger din e-postadress använder vi den s.k. Double-Opt-In-metoden (DOI-metoden): När du har angett din e-postadress i anmälningsfältet skickar vi en bekräftelselänk till dig till angiven adress. Först när du klickar på denna bekräftelselänk registreras din e-postadress för utskick av vårt nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6 avsnitt 1 punkt a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Information om återkallanderätt

Du kan här https://your-look-for-less.se/newsletter/unsubscribe som helst återkalla samtycket med verkan för framtiden genom att skicka ett meddelande per post https://your-look-for-less.se/content/kontakt till i slutet av varje nyhetsbrev.

3.3.3 Produktrekommendationer per e-post

Som befintlig kund hos vår nätbutik får du regelbundet produktrekommendationer från oss per e-post. Dessa produktrekommendationer får du av oss oberoende av om du prenumererar på ett nyhetsbrev. Härvid använder vi den e-postadress som du har angivit i samband med köpet för reklam om egna varor och/eller tjänster som liknar dem du redan har köpt i samband med en beställning. Den rättsliga grunden för denna databehandling är (art. 6 avs. 1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.

Information om rätten att göra invändningar

Du kan när som helst slippa att få fler produktrekommendationer med verkan för framtiden genom att skicka ett meddelande per post till Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg, Tyskland eller på https://your-look-for-less.se/content/kontakt eller i slutet av ett e-postmeddelande om produktrekommendationer, utan andra kostnader förutom överföringskostnader enligt grundavgifter.

3.3.4 Tävlingar

Om du registrerar dig vid tävlingar använder vi de uppgifter du anger vid registreringen i syfte att genomföra deltagaravtal, särskilt vid vinstmeddelanden och i förekommande fall reklam om våra erbjudanden. Detaljerad information finns i respektive tävlingsvillkor för respektive tävling. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6 avsnitt 1 punkt a) i den allmänna dataskyddsförordningen, artikel 6 avsnitt 1 punkt b) i den allmänna dataskyddsförordningen samt artikel 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.4 Onlinenärvaro och webbplatsoptimering

3.4.1 Cookies – allmän information

På olika sidor använder vi cookies för att göra vår webbplats tilltalande och möjliggöra användning av bestämda funktioner samt för att registrera statistisk användning av vår webbplats. Cookies är små textfiler som skapas automatiskt i din webbläsare och som lagras på din enhet (dator, surfplatta, smartphone, el. likn.) när du besöker vår sida. Cookies orsakar inte några skador på din enhet, innehåller inga virus, trojaner eller annan skadlig programvara. I cookien dokumenteras information som skapas i samband med användning av en specifik enhet. Detta innebär dock inte att vi därigenom får omedelbar kännedom om din identitet.

De flesta av de cookies som vi använder raderas när webbläsarsessionen avslutats (s.k. sessionscookies). Med hjälp av dessa kan vi t.ex. erbjuda dig sidoövergripande visning av varukorgen där du kan läsa hur många artiklar som f.n. finns i varukorgen och hur högt inköpsvärdet är. Andra cookies blir kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din dator vid nästa besök (s.k. permanenta resp. sessionsövergripande cookies). I synnerhet dessa cookies används för att göra vårt erbjudande användarvänligt, mer effektivt och säkrare. Tack vare dessa filer är det exempelvis möjligt att information visas på sidan som är anpassad speciellt efter dina intressen.

Självklart kan du ställa in din webbläsare så att inga cookies lagras på din enhet. Hjälpfunktionen i menyraden på de flesta webbläsare förklarar hur du förhindrar att webbläsaren accepterar nya cookies, hur webbläsaren meddelar dig när du får en ny cookie eller hur du raderar samtliga redan befintliga cookies och kan spärra alla ytterligare cookies.

Gör så här:

I Internet Explorer
I menyn ”Extra” väljer du alternativet ”Internetalternativ”.
Klicka på fliken ”Sekretess”.
Nu kan du göra säkerhetsinställningar för internetzonen. Här ställer du in om och vilka cookies som ska godkännas eller nekas.
Bekräfta inställningen med ”OK”.

I Firefox:
Välj alternativet Inställningar i menyn ”Extra”.
Klicka på ”Sekretess”.
I listrutan väljer du alternativet ”skapa efter användardefinierade inställningar”.
Nu kan du ställa in om cookies ska accepteras, hur länge du vill behålla dessa cookies och lägga till undantag, vilka webbplatser du alltid eller aldrig vill tillåta att använda cookies.
Bekräfta inställningen med ”OK”.

I Google Chrome:

Klicka på Chrome-menyn i verktygsfältet i webbläsaren.
Välj ”Inställningar”.
Klicka på ”Visa ytterligare inställningar”.
Under ”Sekretess och säkerhet” klickar du på ”Innehållsinställningar”.
Under "Cookies" kan du göra följande inställningar för cookies:
Radera cookies
Blockera cookies som standard
Radera cookies och webbplatsdata som standard när webbläsaren stängts.
Tillåta undantag för cookies på bestämda webbsidor.

Vi vill dock påpeka att du i dessa fall eventuellt inte kan använda samtliga funktioner fullt ut på denna webbplats.

Om informationen som finns i dessa cookies rör sig om personrelaterade data är den rättsliga grunden för databehandlingen art. 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Vårt intresse för att optimera vår webbsida anses som berättigat i den mening som avses i nämnda bestämmelser.

Godkännanden

I enlighet med i den här sekretesspolicyn samlar vi in och hanterar data genom att använda cookies, vilket delvis grundar sig på det här godkännandet. I onlinebutiken kan du godkänna genom att klicka på webbsidan eller på ”OK” i den banner som leder till godkännandetexten. Insamlingen och hanteringen av data som baseras på det godkännandet samt rätten att ångra godkännandet beskrivs nedan.

Godkännande för Google Adwords/Remarketing:

Vår webbplats använder tjänsten Google Adwords. Google AdWords är ett online-annonseringsprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). För detta använder vi dels Remarketing-funktionen inom Google AdWords-tjänsten. Med Remarketing-funktionen kan vi visa dig annonser baserade på dina intressen när du är inne på andra sidor genom att använda Googles marknadsföringsnätverk. För det ändamålet analyseras dina surfvanor på vår webbsida, t.ex. vilka erbjudanden du har tittat på. På så sätt kan vi visa den individuellt anpassade annonser i Googles sökmotor, så kallade ”Googleannonser”, eller på andra webbsidor. Därför sparar Google en cookie i din webbläsare när du besöker Googles tjänster eller webbsidor i Googles marknadsföringsnätverk. Ditt besök registreras med den här cookien. Cookien används för att identifiera din webbläsare, inte för att identifiera dig som person. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan inaktivera användningen av cookies genom Google och återkalla och därmed återkalla det medgivande du gett os för användning av tjänsten Google AdWords/Google Remarketing genom att klicka på följande länk och hämta en plugin www.google.com/settings/ads/plugin. Mer information om Google Remarketing samt Googles sekretesspolicy finns på: www.google.com/privacy/ads/

Godkännande för Facebook Retargeting (Website-Custom-Audience):

I den här webbsidan finns en integrerad pixel för Facebook Ireland Limited (Website-Custom-Audience-Pixel). Genom den här pixeln samlar Facebook Ireland Limited in information om hur du använder den här webbplatsen. Den är informationen kan kopplas samman med ytterligare information som Facebook Ireland Limited har sparat om dig på grund av att du har ett konto på det sociala nätverket ”Facebook”. Med hjälp av information som samlats in genom den här pixeln kan du få se intresseandpassad reklam med våra erbjudanden i ditt Facebook-konto (Remarketing). Facebook Ireland Limited kan dessutom lägga ihop informationen som sparats genom pixeln och använda den för egna eller tredje parts marknadsföringssyften. På så sätt kan Facebook Ireland Limiten till exempel koppla samman ditt surfande på den här webbsidan med speciella intressen och använda den här informationen för marknadsföring från tredje part. Facebook Ireland Limited kan även använda information som samlats in genom den här pixeln tillsammans med annan information som Facebook Ireland Limited har samlat in om dig genom användandet av andra webbsidor och/eller i samband med användning av det sociala nätverket ”Facebook” för att spara en profil för dig. Den här profilen kan användas för marknadsföringssyften. Du kan läsa mer om Facebooks Ireland Limiteds sekretesspolicy här: https://www.facebook.com/policy.php

Den rättsliga grunden för denna datahantering är artikel 6 avsnitt 1 punkt a) i den allmänna dataskyddsförordningen (godkännande).

Du kan helt återkalla ditt godkännande till den datahantering som anges ovan här.

Godkännande av användning av Criteo Retargeting-teknik:

Den här webbplatsen har integrerad Retargeting-teknik från Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris. Med den här tekniken blir det möjligt att visa reklam för produkter du sett på den här webbplatsen på tredjepartssidor (Publisher-sidor). Criteo samlar därför in information om hur du använder de här webbplatserna med hjälp av spårningscookies och liknande tekniker som placeras i din webbläsare eller genom att använda reklam-ID:n i miljöer som inte stödjer cookies, till exempel appar. Med hjälp av den här tekniken kan Criteo analysera trender och identifiera vilka intressen enskilda användare av webbplatser och appar har. Med hjälp av den här tekniken markerar Criteo besökare på sin partners webbplatser och appar. Användare som markeras av Criteo får ett tekniskt ID. Criteo samlar aldrig in personuppgifter som gör det möjligt att identifiera användaren, till exempel namn eller adress. Criteo analyserar uteslutande vilka produkter som har tittats och på och sökts efter på webbplattformar som tillhör de partners som Criteo levererar reklam för. För att ge dig anpassade annonser och en sömlös onlineupplevelse kan Criteo synkronisera ID:n från olika webbläsare som du använder. (”ID-synkronisering”) Genom sin ID-synkroniseringsteknik kan Criteo ge dig de mest relevanta annonserna – oavsett vilken webbläsare eller slutenhet du använder – utan att samla in och behandla personuppgifter som namn eller adress. För detta ändamål använder Criteo exakta sammankopplingsmetoder baserade på de tekniska data som samlats in med Criteo-teknik, till exempel ID:n från våra annonspartners eller krypterade e-postadresser som partner vidarebefordrar till Criteo. Du kan läsa mer om Criteos sekretesspolicy på https://www.criteo.com/de/privacy/.

3.4.2 Google Analytics

I syfte att anpassa våra sidors utformning och kontinuerligt optimera dem använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst för Google Inc. (”Google”), på grundval av artikel 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Google Analytics använder s.k. ”cookies”, textfiler, som lagras på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användningsprofiler och cookies används. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen som

webbläsartyp/-version,
använt operativsystem,
hänvisnings-URL (sida som besökts tidigare),
värddatornamn för dator som används för åtkomsten (IP-adress),
klockslag för serverbegäran
På uppdrag av operatören för denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och dessutom tillhandahålla tjänster kopplade till användningen av webbplatsen och internetanvändningen gentemot webbplatsägaren. IP-adressen som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte ihop med andra data från Google. Du kan förhindra lagringen av cookies genom en motsvarande inställning i webbläsarens programvara - vi vill dock påpeka att du i detta fall eventuellt inte kan använda samtliga funktioner fullt ut på denna webbplats. Du kan dessutom förhindra registreringen av data som genererats av cookien och din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) i Google samt att Google bearbetar dessa data genom att ladda ned och installera tillgängligt webbläsarinsticksprogram på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se.

Alternativt till webbläsarinsticksprogrammet kan du, särskilt på mobila enheter, förhindra registrering av Google Analytics genom att klicka på denna . En opt-out-cookie placeras, som förhindrar framtida registrering av dina data när du besöker denna webbplats. Opt-out-cookien gäller endast i denna webbläsare och endast för vår webbplats och arkiveras på din enhet. Om du raderar cookies i denna webbläsare måste du på nytt placera opt-out-cookien. Mer information om dataskydd i samband med Google Analytics finns på webbsidan för Google Analytics.

3.4.3 Affilinet

Affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München placerar en cookie på besökarens enhet för korrekt registrering av försäljning och/eller leads. Denna cookie placeras av domänen parners.webmaster-plan.com resp. banners.webmasterplan.com. Cookies som används av affilinet godkänns i standardinställningen för webbläsaren. Om du inte vill att denna cookie ska lagras inaktiverar du godkännande av cookies för motsvarande domäner i din webbläsare. Affilinet-cookies lagrar endast ID för förmedlande partner samt i vilken ordning besökaren har klickat på marknadsföringsmaterial (webbannonser, textlänk o. likn.) som används för genomförande av betalningar. Partner-ID används vid avslutande av en transaktion för att ordna med provisionen till den förmedlande partnern. Detaljer om dataskydd finns på: https://www.affili.net/de/datenschutz

3.4.4 Användning av Google Adwords

Vår webbplats använder tjänsten Google Adwords. Google Adwords är ett online-annonseringsprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

För detta använder vi dels återmarknadsföringsfunktionen inom Google AdWords-tjänsten. Med återmarknadsföringsfunktionen kan vi visa annonser för användare av vår webbplats på andra webbplatser inom Googles visningsnätverk (till själva Google, s.k. ”Visa Google” eller andra webbplatser) som baseras på deras intressen. För detta analyseras användarens interaktion på vår webbplats, t.ex. vilka erbjudanden användaren har varit intresserad av, för att kunna visa användaren riktad reklam även efter besöket av vår webbplats. I detta syfte sparar Google ett tal i webbläsarna hos de användare som besöker bestämda Google-tjänster eller webbplatser i Googles visningsnätverk. Med detta tal som betecknas som ”cookie” registreras besöken dessa användare gör. Detta ”tal” används för entydig identifikation av webbläsare på en bestämd dator och inte för identifikation av en person, personrelaterade data sparas inte.

Du kan inaktivera att Google använder cookies genom att följa nedanstående länk och hämta och installera insticksprogrammet som finns där: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Närmare information om Googles remarketing samt Googles integritetspolicy finns på: http://www.google.com/privacy/ads/.

3.4.5 Google Conversion Tracking

Dessutom använder vi s.k. konverteringsspårning inom ramen för Google AdWords-tjänsten. Om du klickar på en annons som visas av Google arkiveras en cookie för konverteringsspårning på din dator/enhet. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar, innehåller inga personrelaterade data och används på så sätt inte för personlig identifiering. Informationen som hämtas med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har godkänt konverteringsspårning.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Du kan förhindra lagringen av cookies genom en motsvarande inställning i webbläsarens programvara - vi vill dock påpeka att du i detta fall eventuellt inte kan använda samtliga funktioner fullt ut på denna webbplats. Dessutom kan du inaktivera intresserelaterade visningar på Google samt intresserelaterade Google-visningar på webben (inom Googles visningsnätverk) i din webbläsare genom att aktivera kommandoknappen ”Av” eller göra inaktivering på http://www.google.de/settings/adshttp://www.aboutads.info/choices/ . Mer information om dina inställningsmöjligheter avseende detta finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

3.4.6 Targeting

De s.k. targeting-åtgärder som anges i följande och används av oss genomförs på grundval av artikel 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi använder targeting-åtgärder för att säkerställa att du bara får riktad reklam relaterad till dina faktiska eller förmodade intressen till din enhet och att du ska slippa besväras av ointressant reklam.

3.4.6.1 Re-Targeting

Vi använder dessutom retargeting-tekniker från externa tjänsteleverantörer, som t.ex. Pixel för Facebook Ireland Limited. Retargeting gör det möjligt för oss att bättre utforma och anpassa vårt online-erbjudande till dig. På så sätt kan vi visa riktad online-reklam för våra partners webbplatser för våra användare, som redan har visat intresse för vår butik och våra produkter. Från studier vet vi att visningen av personanpassad, intresserelaterad reklam är intressantare för internetanvändaren än reklam som inte har någon personlig koppling. För detta placeras en cookie som registrerar intresseuppgifter vid användning av pseudonymer. Med hjälp av denna information visas intresserelaterad reklam om våra erbjudanden på våra partners webbsidor. Inga direkt personrelaterade uppgifter lagras och ingen användningsprofil med personrelaterade uppgifter kopplas till dig. Om du inte vill se intresserelaterad reklam kan du inaktivera det på någon av de tre följande länkarna: Inaktivering av Criteo-tjänster

3.4.6.2 Onsite-targeting

På vår webbplats registreras och utvärderas information om optimering av visning av reklam med hjälp av cookies. Denna information innehåller t.ex. uppgifter om vilka produkter du har tittat på våra webbplatser/applikationer. Registreringen och utvärderingen sker endast anonymt och gör inte att vi kan identifiera dig. Informationen kopplas framför allt inte till personrelaterade uppgifter om dig. Med hjälp av informationen kan vi visa erbjudanden för dig på vår sida, som är speciellt anpassade efter dina intressen, som en följd av ditt tidigare användaragerande.

3.4.6.3 Cookies från reklampartner/tredjepartscookies

Vi arbetar tillsammans med reklampartner för att göra online-erbjudandena på vår sida ännu mer intressanta för dig. I detta avseende placeras även cookies från våra reklampartner (s.k. tredjepartscookies) när du besöker vår sida. I våra reklampartners cookies arkiveras även information om ditt användaragerande och dina intressen när du besöker vår sida med hjälp av pseudonymer. Delvis registreras även information som lämnats på andra sidor innan besöket på vår sida. Med hjälp av denna information visas intresserelaterad reklam från våra reklampartners. Inga personrelaterade uppgifter lagras och ingen användningsprofil med personrelaterade uppgifter kopplas till dig.

Du kan förhindra intressebaserad reklam från våra reklampartners genom en motsvarande cookie-inställning i din webbläsare.

3.4.6.4 Rätten att göra invändningar/opt-out-möjlighet

Förutom de redan beskrivna inaktiveringsmetoderna kan du förhindra de angivna targeting-teknikerna allmänt genom en motsvarande cookie-inställning i din webbläsare. Dessutom har du möjlighet att inaktivera preferensbaserad reklam med hjälp av Preferenshanteraren som finns att hämta här.

3.4.7 Tilläggsprogram för sociala medier

På vår webbplats använder vi tilläggsprogram för sociala medier för de sociala nätverken Facebook, Youtube och Google+ på grundval av artikel 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen för att ge information om vårt företag. Det bakomliggande reklamändamålet med detta anses som berättigat intresse enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

Syfte och omfattning av datainsamlingen och ytterligare bearbetning och användning av data av respektive leverantör samt dina rättigheter avseende detta och inställningsmöjligheter för skydd av din integritet finns i respektive leverantörs integritetsinformation, som vi länkar till nedan.

Genom att logga ut från sidor för sociala nätverk samt radera placerade cookies kan du undvika att sociala nätverk samlar in information om ditt användarkonto under ditt besök på www.your-look-for-less.se. Om du inte vill att sociala nätverk kopplar samlade data direkt till din profil via vår webbplats, måste du logga ut från motsvarande sociala nätverk innan du besöker vår webbplats. Du kan helt förhindra att insticksprogram laddas ned med hjälp av tilläggsprogram för din webbläsare, t.ex. med skriptblockeringen ”NoScript”, som finns på: http://noscript.net.

3.4.7.1 Facebook, Google+ och YouTube

På denna webbplats används sociala insticksprogram från Facebook och Google (Google+ och YouTube). Det rör sig om erbjudanden från det amerikanska företaget Facebook och Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”)).

Om du besöker en sida som innehåller ett sådant insticksprogram etablerar din webbläsare en förbindelse till Facebook resp. Google och innehållet hämtas från dessa sidor. På så sätt kan ditt besök på denna webbplats spåras av Facebook och Google i förekommande fall, även om du inte aktivt använder funktionen hos sociala insticksprogram. Om du har ett konto hos Facebook eller Google kan du använda ett sådant socialt insticksprogram och på så sätt dela information med dina vänner. Sieh an! Handelsgesellschaft mbH har inget inflytande över innehållet i insticksprogrammen och överföringen av information.

På dina internetsidor tillhandahåller Facebook och Google detaljerade uppgifter om omfattning, typ, syfte och senare behandling av dina uppgifter. Här finns även mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av din integritet.

Dataskyddsanvisningar för Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

Dataskyddsanvisningar för Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

3.4.8 Channelpilot

Denna webbsida använder sig av ChannelPilot, ett online-marknadsförings-verktyg av Channel Pilot Solutions GmbH. Användningen sker enligt artikel 6.1 f GDPR. ChannelPilot använder sig av såkallade „Cookies“, textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbsidan. Information om din användning av denna webbsida som skapas med hjälp av en cookie gällande

 • webbläsare-typ/-version,
 • referrer-URL (senast besökta sida),
 • värdnamn av åtkomstdatorn (IP-adress),
 • tid för serverförfrågan

vidarebefordras vanligtvis till en server av ChannelPilot i Tyskland och sparas där. IP-adressen som vidarebefordrades från din dator i sammanhang med ChannelPilot sammanförs inte med andra uppgifter från ChannelPilot. Dessutom sparas IP-adressen bara för en kort tidsperiod av ChannelPilot (vanligtvis max. 24 timmar) och görs oigenkännlig efter det. Lagringen sker undantagslöst för att kunna upptäcka eventuella klickbedrägerier (bot-detection).

På uppdrag av webbsidans operatör använder ChannelPilot denna information för att kunna bedöma prestandan av de anslutna online-marknadsföringskanaler som priceunner.se eller Google-Shopping. Du kan förhindra lagring av cookies genom motsvarande inställningar i din webbläsare; vi hänvisar dock till att det är möjligt att inte samtliga funktioner av denna webbplats kan användas i sin helhet i detta fall. Dessutom kan du förhindra registreringen av de uppgifter som framställs genom kakor och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt ChannelPilots behandling av dessa uppgifter genom att använda dig av opt-out-möjligheten: www.channelpilot.co.uk/optout. Det sätts då en opt-out-cookie som förhindrar framtida registrering av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Denna opt-out-cookie gäller bara i webbläsaren som den har satts i. Raderar du denna webbläsarens cookies måste denna opt-out-cookie sättas på nytt. Mer information om dataskydd i samband med ChannelPilot hittar du här: www.channelpilot.co.uk/privacy-policy

3.4.9 Userlike

Denna webbsida använder sig av Userlike, ett live chattprogram från Userlike UG. Userlike använder sig av "Cookies" vilket är textfiler placerade på din dator som möjliggör personlig chatt på den här webbsidan. Den insamlade datan kommer inte att användas för att identifiera webbsidans besökare personligen och slås inte ihop med personligt identifierbar information om pseudonymens ägare. Userlike används för att kunna möjliggöra en snabb och enkel kund-kommunikation och för att kunna svara på frågor kring vårt online-utbud. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6.1 f GDPR. Ytterligare information hittar du i sekretesspolicyn på vår hemsida: www.userlike.com/it/terms#privacy-policy.

3.5 Rabatterbjudanden från Sovendus GmbH

För att välja ut rabatterbjudanden som kan intressera kommer din IP-adress och hashvärdet för din e-postadress överföras pseudonymiserat och krypterat till Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (GDPR art. 6.1.f). E-postadressens pseudonymiserade hashvärde används vid en eventuell invändning mot reklam från Sovendus (GDPR art. 21.3, art. 6.1.c). Sovendus använder endast IP-adressen av datasäkerhetsskäl och anonymiseras i regel efter sju dagar (GDPR art. 6.1.f). Av redovisningsskäl överför vi även pseudonymiserade beställningsnummer, beställningsvärde med valuta, kupongkod och tidsstämpel till Sovendus (GDPR art. 6.1.f). Om du intresserar dig för rabatterbjudanden från Sovendus, inte invänder och klickar på den banner som då visas överförs tilltal, namn och e-postadress till Sovendus i krypterad form för att förbereda kupongen (GDPR art. 6.1 b, f).

Mer information om Sovendus hantering av dina uppgifter finns i online-dataskyddsanvisningarna på https://www.sovendus.com/en/privacy_policy/.

3.6 Mobile

Appen använder bl.a. även analystekniken ”adjust” för adjust GmbH. adjust använder användarens IP- och Mac-adresser för analysen, som dock endast används anonymiserade. Det går inte att identifiera en fysisk person på detta sätt. Den information som registreras genom användningen används endast för att analysera funktionen hos och användningen av appen, genom att anonymiserade utvärderingar skapas. Analyserna används enbart för egen marknadsforskning samt optimering och utformning av appen. Genom användning av denna webbplats/app för analysändamål godtar du bearbetning av data som därigenom anonymiseras på de sätt som tidigare beskrivits och i tidigare angivet syfte. Du kan när som helst begära att datainsamlingen och -lagringen upphör med verkan för framtiden per e-post till optout@adjust.com

3.7 Kundkonto/användarkonto

För att underlätta för dig ger vi dig möjligheten att permanent lagra dina personliga uppgifter i ett lösenordsskyddat kundkonto/användarkonto.

Uppläggning av ett kundkonto är i princip frivilligt. Om du skapar ett kundkonto görs behandlingen av de data som samlas in om dig på grundval av artikel 6 avs. 1 punkt b) i den allmänna dataskyddsförordningen. När du har öppnat ett kundkonto behöver du inte ange uppgifterna igen. Dessutom kan du när som helst visa och ändra sparade uppgifter om dig på ditt kundkonto.

Det är bara när du vill göra beställningar via vår webbplats/applikation som du måste öppna ett kundkonto för att genomföra avtalet. Den rättsliga grunden för databehandling är i detta fall (dessutom) art. 6 avs. 1 punkt b) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Förutom de uppgifter som begärs vid en beställning måste du välja ett eget lösenord för att öppna ett kundkonto. Detta använder du tillsammans med din e-postadress för att logga in på ditt kundkonto. Vi behandlar dina personliga inloggningsuppgifter konfidentiellt och ingen obehörig tredje part får tillgång till dem. Observera att du automatiskt förblir inloggad även efter att du lämnat vår webbplats, såvida du inte aktivt har loggat ut. Du har möjlighet att när som helst radera ditt kundkonto. Observera dock att tillgängliga data på kundkontot inte raderas på samma gång, när du har beställt av oss. Dina data raderas automatiskt efter att gällande dokumenteringskrav enligt bolags- och skattelagstiftningen har löpt ut. Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6 avsnitt 1 punkt c) i den allmänna dataskyddsförordningen samt art. 6 avs. 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.8 Kommunikation med oss

Du kan kontakta oss på flera olika sätt. Per kontaktformulär, e-post, telefon eller per post. Om du kontaktar oss använder vi de personrelaterade uppgifter som du har uppgett enbart i syfte att få kontakt med dig och kunna bearbeta din begäran.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6 avsnitt 1 punkt a), art. 6 avsnitt 1 punkt b), art. 6 avsnitt 1 punkt c) i den allmänna dataskyddsförordningen samt art. 6 avs. 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.9 Betalningar

VI bearbetar endast din betalningsinformation vid betalningshantering, t.ex. om du köper eller använder dig av en produkt och/eller en tjänst via your-look-for-less.se. Beroende på betalningsmetod vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till tredje part (t.ex. vid kreditkortsköp till din kreditkortsutfärdare).

Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6 avsnitt 1 punkt a), art. 6 avsnitt 1 punkt b) i den allmänna dataskyddsförordningen samt art. 6 avs. 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

4. Dina rättigheter

4.1 Översikt

Förutom rätten att begära att registrering upphör har du även följande rättigheter om lagstadgade krav förekommer:

 • Rätten till information om de personliga uppgifter vi har lagrat om dig (art. 15 i den allmänna dataskyddsförordningen), du kan i synnerhet kräva information om syfte med bearbetningen, kategorier för personrelaterade data, kategorier av mottagare, till vilka dina uppgifter har utlämnats eller utlämnas, planerad lagringstid, var uppgifterna kommer ifrån, såvida dessa inte samlats in direkt av dig.
 • Rätten till korrigering av felaktiga uppgifter eller komplettering av korrekta uppgifter (art. 16 i den allmänna dataskyddsförordningen),
 • Rätten till radering av de data vi har lagrade om dig (art. 17 i den allmänna dataskyddsförordningen), såvida inga lagstadgade eller avtalsenliga lagringstider eller andra rättsliga skyldigheter resp. rättigheter till ytterligare lagring ska följas.
 • Rätten till begränsning av behandling av dina uppgifter (art. 18 i den allmänna dataskyddsförordningen), om du bestrider riktigheten hos uppgifterna, om bearbetningen är olaglig, men du ändå nekar radering av dem, om de ansvariga inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller har invänt mot behandlingen enligt art. 21 i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Rätten till dataportabilitet enligt art. 20 i den allmänna dataskyddsförordningen, dvs. rätten att få valda data som är lagrade hos oss om dig överförda till dig i ett strukturerat, gångbart och maskinläsbart format, eller kräva utlämnande till en annan ansvarig.
 • Rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. I regel kan du när det gäller detta vända dig till en tillsynsmyndighet där du är stadigvarande bosatt eller arbetar eller vårt huvudkontor.

Dina tidigare nämnda rättigheter gentemot oss kan du göra gällande på https://your-look-for-less.se/content/kontakt. Rätten till dataportabilitet kan du göra gällande på https://your-look-for-less.se/content/kontakt.

4.2 Rätten att göra invändningar

Enligt villkoren som anges i art. 21 avs. 1 i den allmänna dataskyddsförordningen kan begäran om att databearbetning ska upphöra göras av orsaker som beror på en särskild situation för berörd person.

Ovanstående allmänna rätt att göra invändningar gäller för alla de ändamål med behandlingen som beskrivs i denna dataskyddsinformation, som bearbetas på grundval av artikel 6 avsnitt 1 punkt f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Till skillnad från den speciella rätten att göra invändningar som handlar om databearbetning för reklamändamål, är vi enligt den allmänna dataskyddsförordningen endast skyldiga att tillämpa en sådan allmän rätt till invändning om du anger orsaker av största vikt till detta (t.ex. en potentiell risk för liv eller hälsa).

4.3 Återkallanderätt

Om vi bearbetar data på grundval av ett medgivande från dig har du alltid rätt att återkalla medgivandet. Återkallandet av medgivandet får inte till följd att den databearbetning som baserat på medgivandet genomförts fram till tidpunkten för återkallandet blir ogiltig.

Nyhetsbrev
 • Härliga sparerbjudande
 • Exklusiva kuponger
 • FRI FRAKT för din prenumeration
Information om sekretesspolicy
Vårt nyhetsbrev
Anmäl dig nu och spara 50,- kr i frakt !
Information om sekretesspolicy